Ürünlerimiz

Hatan Set
Kiddush Set
Candelabra
Menorah
Megila Holder
Crown
Eliyahu Cup
Netilay Yadaim
Esrog Box
Karah Plate
Mayim Achronim
Tzedakah Box
Honey Dish
Besamim Holder
Wall Menorah
Liquor Set
Wine Bottles